Teitl y digwyddiad: Lluniwch eich Dyfodol: Prosiect Ffotograffiaeth Gyfranogol i bobl ifanc ar yr amgylchedd yng Nghymru

October 26, 2021

11am Rhithwir

Dyddiad y digwyddiad: Hydref 26, 2021, 10yb, Caerdydd

Amser y digwyddiad: 10:00a.m. – 4:00p.m.

Lleoliad y digwyddiad: Caerdydd (lleoliad i’w gadarnhau)

Galwad am Gyfranogwyr
Gyda llai na degawd ar ôl i atal newid yn yr hinsawdd a cholli natur yn anadferadwy, nawr yw’r amser i gydnabod bod gan bob un ohonom ran hanfodol i’w chwarae. Mae pobl ifanc yn etifeddu’r argyfyngau hyn a bydd yn cael eu heffeithio’n anghymesur ganddynt. Ond gall pobl ifanc hefyd chwarae rhan allweddol wrth adfer yr amgylchedd naturiol ac adeiladu cymunedau sy’n gwrthsefyll hinsawdd.

Sut allwn ni ddychmygu’r dyfodol – y dyfodol rydyn ni ei eisiau, a’r dyfodol y byddwn ni’n ei gael os na fyddwn ni’n gweithredu? Sut gall pobl ifanc fynegi eu barn am yr amgylchedd, a’u dyheadau i fod yn gynrychiolwyr newid? Sut y gellir troi’r safbwyntiau hynny’n argymhellion ar gyfer gweithredu ar y cyd ystyrlon?

I fynd ar drywydd y cwestiynau hyn, mae Sefydliad Berggruen o UDA a phartneriaid yng Nghymru sy’n cynnig creu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yn cynnal ‘Lluniwch eich Dyfodol’ – prosiect ffotograffiaeth cyfranogol sy’n dod â lleisiau ifanc amrywiol i’r bwrdd, gan ennyn diddordeb gweithredwyr ifanc mewn a phroses drafod yn ymwneud â gweithredu amgylcheddol tymor hir ar lefelau personol, lleol a chenedlaethol. Rydym yn gwahodd pobl ifanc (18-25 oed) o bob rhan o Gymru i wneud cais am y cyfle unigryw hwn i ddylanwadu ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau trwy ddogfennu’ch pryderon a’ch uchelgeisiau ar gyfer yr amgylchedd a’r dyfodol rydych chi am ei greu.

Gofynnir i gyfranogwyr y digwyddiad i wneud y canlynol:

1. Rhannu ffotograffau yn dogfennu eu pryderon am gyflwr presennol natur a newid yn yr hinsawdd, a’u gweledigaethau ar gyfer y dyfodol;
2. Ymuno â ni am sesiwn ar-lein lle gallant ddangos y ffotograffau maen nhw wedi’u cyflwyno, a chyd-ddylunio argymhellion ar gyfer gweithredu.
3. Cydweithio i lunio a datblygu argymhellion ac allbynnau terfynol y prosiect ‘Lluniwch eich Dyfodol’ ar ôl i’r sesiwn gael ei gynnull.

 

Bydd yr allbynnau hyn, a all gynnwys arddangosfa ddigidol yn ogystal ag adroddiad ar y cyd ag argymhellion polisi go iawn, yn cael ei rannu gyda’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol a’r mudiad amgylcheddol ehangach yn y cyfnod yn arwain at COP26 ddiwedd mis Hydref. Yn benodol, bydd y sesiwn hon yn llywio datblygiad cynigion ar gyfer Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yng Nghymru. (gweler isod am ragor o wybodaeth)

***Nid oes angen sgiliau ffotograffiaeth broffesiynol. Gellir tynnu lluniau gan ddefnyddio ffôn camera.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw dydd Llun, Hydref 18fed. Bydd cyfranogwyr dethol yn cael eu hysbysu erbyn dydd Mawrth Hydref 19eg.

Bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal wyneb yn wyneb ddydd Mawrth, Hydref 26, 2021 yng Nghymru (lleoliad i’w gadarnhau) rhwng 11:00 a.m – 3:00 p.m.

Bydd y cyfranogwyr yn derbyn cerdyn rhodd gwerth £60 a bydd yr holl gostau teithio yn ôl ac ymlaen i’r digwyddiad yn cael eu talu. Bydd prydau bwyd a lluniaeth ar gael trwy gydol y dydd.

Os oes cwestiynau, cysylltwch â Chydlynydd y Rhaglen Iau Erica Riray: rsvp@berggruen.org

Gofynnir i gyfranogwyr a dderbynnir fynychu un o’r sesiynau hyfforddi rhithwir canlynol:

• Dydd Mercher, Hydref 19eg, 2021, 4:30yp – 5:00yp BST

 

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Natur Cenedlaethol yng Nghymru
Mae Gwasanaeth Natur Cenedlaethol Cymru yn syniad a ddaeth i’r amlwg yn 2020 yn ystod pandemig Covid-19, fel un o’r cynigion mwyaf cymhellol ar gyfer Adferiad Gwyrdd. Hyd yn hyn mae proses cyd-ddylunio, dan arweiniad y Comisiwn Bwyd, Ffermio a Chefn Gwlad, ac a hyrwyddir gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, wedi cynnwys cannoedd o sefydliadau ac unigolion ledled Cymru wrth ddarganfod sut y gall pobl ifanc a cheiswyr gwaith gymryd rhan mewn gweithio ar adferiad natur, wrth ennill y sgiliau, y wybodaeth a’r profiad sydd eu hangen arnynt i ddilyn gyrfaoedd sy’n gyfeillgar i natur yn y dyfodol. Ei nod yw ysbrydoli gweithredu ymarferol, ail-sgiliau’r gweithlu, ac ail-gysylltu pobl â’r amgylchedd naturiol – gan ehangu ein gallu ar y cyd yn radical i adeiladu dyfodol cynaliadwy.

Nid yw’n bodoli eto, ond mae llawer o sefydliadau ieuenctid eisoes wedi sylwi ar ei botensial i drawsnewid eu rhagolygon ar gyfer y dyfodol, ac mae gwahoddiad agored i bobl ifanc gymryd rhan uniongyrchol mewn llunio’r hyn a ddaw. Mae’r digwyddiad hwn yn gyfle cyffrous i wneud hyn, gan ddefnyddio dulliau creadigol a chyfranogol, a thynnu ar sgiliau a phrofiad Sefydliad Berggruen.

Ynglŷn â’r Gwasanaeth Amgylchedd Ieuenctid / Youth Environment Service (YES)
Mae’r digwyddiad hwn yn rhan o ymgyrch Gwasanaeth Amgylchedd Ieuenctid Dyfodol Democratiaeth Sefydliad Berggruen i adeiladu ymrwymiadau eang gan lywodraethau i fuddsoddi mewn swyddi, gwasanaeth cenedlaethol, a chyfleoedd eraill i bobl ifanc weithio gyda’i gilydd, ennill sgiliau a hyfforddiant, ac adeiladu pwrpas cyffredin a chydsafiad wrth amddiffyn eu cymunedau rhag newid yn yr hinsawdd.